Chat with us, powered by LiveChat
JURIDISK
RESELLER
SOFTWARE ASSURANCE
Företagskunder
telephone
Hjälp med uppställningen
+49 69 173261340
 

Allmänna villkor med kundinformation

Innehållsförteckning

 1. Giltighetsområde
 2. Slutande av kontraktet
 3. Rätt till ångerrätt
 4. Priser och betalningsvillkor
 5. Leverans- och fraktvillkor
 6. Beviljande av nyttjanderätt till digitalt innehåll
 7. Beviljande av nyttjanderätt för licensnycklar
 8. Behållande av äganderätten
 9. Ansvar för fel (garanti)
 10. Inlösen av kampanjkuponger
 11. Tillämplig lagstiftning
 12. Plats för jurisdiktion
 13. Uppförandekod
 14. Alternativ tvistlösning

1) Tillämpningsområde

1.1 Dessa allmänna villkor (nedan kallade "Allmänna villkor") för Wiresoft Ltd. & CO. KG (nedan kallad säljaren) ska tillämpas på alla avtal om leverans av varor som en konsument eller företagare (nedan kallad kunden) ingår med säljaren med avseende på de varor som säljaren presenterar i sin webbutik. Införandet av kundens egna villkor är härmed förbjudet, om inte annat avtalats.

1.2 För avtal om leverans av digitalt innehåll gäller dessa villkor i enlighet med detta, om inte annat uttryckligen regleras.

1.3 Dessa allmänna villkor ska tillämpas på motsvarande sätt på avtal om leverans av licensnycklar, om inte annat uttryckligen överenskommits. I detta sammanhang är säljaren skyldig att tillhandahålla en licensnyckel för användning av den programvara eller det innehåll som han har beskrivit samt att bevilja de avtalsenliga rättigheterna för användning av respektive programvara eller innehåll. Kunden förvärvar inga immateriella rättigheter till programvaran eller innehållet. Produktbeskrivningen i säljarens webbutik är avgörande för programvarans eller innehållets kvalitet.

1.4 En konsument i den mening som avses i dessa allmänna villkor är en fysisk person som ingår en rättslig transaktion i syften som huvudsakligen inte kan hänföras till hans eller hennes kommersiella eller självständiga yrkesverksamhet. En företagare i den mening som avses i dessa allmänna villkor är en fysisk eller juridisk person eller ett juridiskt kompetent partnerskap som vid ingåendet av en rättslig transaktion agerar i utövandet av sin kommersiella eller självständiga yrkesverksamhet.

1.5 Digitalt innehåll i den mening som avses i dessa allmänna villkor är alla uppgifter som inte finns på en fysisk databärare, som produceras i digital form och som tillhandahålls av säljaren under beviljande av vissa nyttjanderätter som regleras närmare i dessa allmänna villkor.

2) Slutande av avtalet

2.1 Produktbeskrivningarna i säljarens webbutik utgör inte bindande erbjudanden från säljarens sida, utan tjänar till att kunden ska kunna lämna ett bindande erbjudande.

2.2 Kunden kan lämna anbudet via det beställningsformulär som finns integrerat i säljarens webbutik. När kunden placerar de valda varorna i den virtuella kundvagnen och går igenom den elektroniska beställningsprocessen lämnar kunden ett juridiskt bindande avtalserbjudande om varorna i kundvagnen genom att klicka på knappen som avslutar beställningsprocessen. Dessutom kan kunden lämna in sitt anbud till säljaren per fax, e-post, post eller via ett kontaktformulär på nätet.

2.3 Säljaren kan acceptera kundens erbjudande inom fem dagar,

Om flera av de ovannämnda alternativen finns ska avtalet ingås vid den tidpunkt då ett av de ovannämnda alternativen inträffar först. Tiden för att acceptera erbjudandet börjar dagen efter det att kunden skickat erbjudandet och slutar vid utgången av den femte dagen efter det att erbjudandet skickats. Om säljaren inte accepterar kundens erbjudande inom den ovannämnda perioden ska detta anses vara ett avslag på erbjudandet med följden att kunden inte längre ska vara bunden av sin avsiktsförklaring.

2.4 Om en betalningsmetod som erbjuds av PayPal väljs kommer betalningen att behandlas via betaltjänstleverantören PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (nedan kallad "PayPal"), i enlighet med PayPal:s användarvillkor, som finns på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full eller - om kunden inte har ett PayPal-konto - i enlighet med villkoren för betalningar utan PayPal-konto, som finns på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Om kunden betalar med en betalningsmetod som erbjuds av PayPal och som kan väljas i onlinebeställningsprocessen, förklarar säljaren att han/hon accepterar kundens erbjudande redan när kunden klickar på knappen som avslutar beställningsprocessen.

2.5 Om betalningsmetoden "Amazon Payments" väljs kommer betalningen att behandlas via betaltjänstleverantören Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg (nedan kallad "Amazon"), i enlighet med användaravtalet för Amazon Payments Europe, som kan läsas på https://payments.amazon.de/help/201751590. Om kunden väljer "Amazon Payments" som betalningsmetod under beställningsprocessen online, utfärdar han också en betalningsorder till Amazon genom att klicka på knappen som avslutar beställningsprocessen. I detta fall förklarar säljaren att han eller hon accepterar kundens erbjudande redan när kunden utlöser betalningsprocessen genom att klicka på den knapp som avslutar beställningsprocessen.

2.6 När ett erbjudande lämnas via säljarens beställningsformulär online lagras avtalstexten av säljaren efter det att avtalet har ingåtts och överförs till kunden i textform (t.ex. e-post, fax eller brev) efter det att kunden har skickat sin beställning. Säljaren ska inte göra avtalstexten tillgänglig utöver detta. Om kunden har skapat ett användarkonto i säljarens webbshop innan han eller hon skickar sin beställning, arkiveras beställningsuppgifterna på säljarens webbplats och kunden kan få tillgång till dem kostnadsfritt via sitt lösenordsskyddade användarkonto genom att ange motsvarande inloggningsuppgifter.

2.7 Innan kunden gör en bindande beställning via säljarens beställningsformulär online kan kunden identifiera eventuella inmatningsfel genom att noggrant läsa informationen som visas på skärmen. Ett effektivt tekniskt hjälpmedel för att bättre känna igen inmatningsfel kan vara webbläsarens förstoringsfunktion, med vars hjälp skärmen förstoras. Kunden kan korrigera sina uppgifter under den elektroniska beställningsprocessen med hjälp av de vanliga tangentbords- och musfunktionerna tills han klickar på knappen som avslutar beställningsprocessen.

2.8 Det tyska och engelska språket är tillgängligt för att ingå avtalet.

2.9 Beställningshantering och kontakt sker vanligtvis via e-post och automatiserad orderhantering. Kunden måste se till att den e-postadress som han eller hon har angett för orderhantering är korrekt, så att e-postmeddelanden från säljaren kan tas emot under denna adress. Särskilt vid användning av SPAM-filter måste kunden se till att alla e-postmeddelanden som skickas av säljaren eller av tredje part som säljaren anlitat för att behandla beställningen kan levereras.

3) Rätt till återkallelse

3.1 Konsumenter har i allmänhet rätt till ångerrätt.

3.2 Ytterligare information om ångerrätten finns i säljarens avbeställningspolicy.

4) Priser och betalningsvillkor

4.1 Om inget annat anges i säljarens produktbeskrivning är de angivna priserna totalpriser som inkluderar den lagstadgade mervärdesskatten. Eventuella ytterligare leverans- och fraktkostnader anges separat i respektive produktbeskrivning.

4.2 Vid leveranser till länder utanför Europeiska unionen kan det i enskilda fall uppstå ytterligare kostnader som säljaren inte ansvarar för och som ska bäras av kunden. Det kan till exempel handla om kostnader för överföring av pengar från kreditinstitut (t.ex. överföringsavgifter, växelkursavgifter) eller importtullar eller skatter (t.ex. tullar). Sådana kostnader kan också uppstå i samband med överföringen av medel om leveransen inte sker till ett land utanför Europeiska unionen, men kunden gör betalningen från ett land utanför Europeiska unionen.

4.3 Betalningsalternativet/alternativen meddelas kunden i säljarens webbutik.

4.4 Om förskottsbetalning genom banköverföring har avtalats ska betalning ske omedelbart efter det att avtalet har ingåtts, om inte parterna har kommit överens om en senare förfallodag.

4.5 Om betalningsmetoden "SOFORT" väljs kommer betalningen att behandlas via betaltjänstleverantören SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (nedan kallad "SOFORT"). För att kunna betala fakturabeloppet via "SOFORT" måste kunden ha ett bankkonto på nätet som har aktiverats för deltagande i "SOFORT", identifiera sig på motsvarande sätt under betalningsprocessen och bekräfta betalningsinstruktionen till "SOFORT". Betalningstransaktionen genomförs omedelbart därefter av "SOFORT" och kundens bankkonto debiteras. Mer detaljerad information om betalningsmetoden "SOFORT" kan kunden hitta på https://www.klarna.com/sofort/ .

4.6 Om en betalningsmetod som erbjuds via betaltjänsten "Unzer" väljs, behandlas betalningen via betaltjänstleverantören Unzer Luxembourg S.A. société anonyme, 1, Place du Marché, L-6755 Grevenmacher, Luxemburg (nedan kallad "Unzer"). De enskilda betalningsmetoder som erbjuds via Unzer meddelas kunden i säljarens webbutik. Unzer kan använda andra betaltjänster för att hantera betalningar, för vilka särskilda betalningsvillkor kan gälla, vilket kunden kan informeras separat om. Ytterligare information om "Unzer" finns på Internet på https://www.unzer.com/ .

4.7 Om betalningsmetoden köp på konto (endast för företagskunder) har valts ska köpeskillingen betalas efter att varorna har levererats och fakturerats. I detta fall ska köpeskillingen betalas inom 10 (tio) dagar efter mottagandet av fakturan utan avdrag, om inget annat avtalats. Säljaren förbehåller sig rätten att erbjuda betalningsmetoden köp på konto endast upp till en viss ordervolym och att avvisa denna betalningsmetod om den angivna ordervolymen överskrids. I detta fall informerar säljaren kunden om motsvarande betalningsbegränsning i sin betalningsinformation i webbutiken. Säljaren förbehåller sig också rätten att göra en kreditupplysning vid val av betalningsmetod för köp på konto och att avvisa denna betalningsmetod om kreditupplysningen är negativ.

4.8 Om betalningsmetoden "PayPal Direct Debit" har valts ska PayPal hämta fakturabeloppet från kundens bankkonto efter att ett SEPA-autogiromedgivande har utfärdats, men inte före utgången av tidsfristen för förhandsanmälan från säljarens sida. Förhandsbesked är varje meddelande (t.ex. faktura, policy, avtal) till kunden som meddelar att en debitering sker via SEPA Direct Debit. Om autogirot inte betalas på grund av otillräckliga medel på kontot eller på grund av felaktiga bankuppgifter, eller om kunden motsätter sig autogirot trots att han eller hon inte har rätt att göra det, ska kunden stå för de avgifter som respektive kreditinstitut ådrar sig till följd av återkravet om han eller hon är ansvarig för detta.

5) Leverans och leveransvillkor

5.1 Leverans av varor sker genom leverans till den leveransadress som kunden angett, om inget annat avtalats. Vid behandlingen av transaktionen är den leveransadress som anges i säljarens orderbehandling avgörande.

5.2 Om leveransen av varorna misslyckas av orsaker som kunden ansvarar för, ska kunden stå för de rimliga kostnader som säljaren ådragit sig till följd av detta. Detta gäller inte för kostnaderna för returförsändelsen om kunden faktiskt utövar sin ångerrätt. Om kunden faktiskt utövar sin ångerrätt ska bestämmelsen i säljarens ångerinstruktioner tillämpas på kostnaderna för att returnera varorna.

5.3 Självhämtning är inte möjlig av logistiska skäl.

5.4 Digitalt innehåll överlåts till kunden uteslutande i elektronisk form enligt följande:

5.5 Licensnycklar överlåts till kunden enligt följande:

6) Beviljande av nyttjanderätt till digitalt innehåll

6.1 Förutsatt att inget annat följer av beskrivningen i säljarens webbutik beviljar säljaren kunden en icke-exklusiv, lokal och tidsmässigt obegränsad rätt att använda det överlåtna innehållet för privata och affärsmässiga ändamål.

6.2 Det är inte tillåtet att överföra innehållet till tredje part eller att skapa kopior för tredje part utanför tillämpningsområdet för dessa allmänna villkor, såvida inte säljaren har samtyckt till en överföring av den avtalsenliga licensen till tredje part.

6.3 Överlåtelsen av rättigheter ska bli effektiv först när kunden har betalat hela den avtalsenliga ersättningen. Säljaren kan preliminärt tillåta användningen av avtalsinnehållet även före denna tidpunkt. Ett sådant provisoriskt tillstånd utgör inte en överföring av rättigheter.

7) Beviljande av nyttjanderätt för licensnycklar

7.1 Den tillhandahållna licensnyckeln ger kunden rätt att använda den programvara eller det innehåll som framgår av respektive produktbeskrivning i den omfattning som beskrivs där.

7.2 Överlåtelsen av rättigheter träder i kraft först när kunden har betalat hela den ersättning som han eller hon är skyldig.

8) Förbehåll för äganderätt

Om säljaren gör förskottsbetalningar behåller han äganderätten till de levererade varorna tills hela köpeskillingen har betalats.

9) Ansvar för fel (garanti)

9.1 Om den köpta varan är defekt ska bestämmelserna om lagstadgat felansvar tillämpas.

9.2 Med avvikelse från detta gäller följande för begagnade varor: Reklamationer för fel är uteslutna om felet uppkommer först efter ett år efter leverans av varorna. Fel som uppstår inom ett år efter det att varan levererats kan göras gällande inom den lagstadgade preskriptionstiden. Förkortningen av ansvarstiden till ett år gäller dock inte för

9.3 Kunden uppmanas att reklamera levererade varor med uppenbara transportskador till leverantören och informera säljaren om detta. Om kunden inte följer detta har detta ingen inverkan på hans rättsliga eller avtalsmässiga krav på fel.

10) Inlösen av kampanjkuponger

10.1 Kuponger som säljaren utfärdar gratis som en del av kampanjer med en viss giltighetstid och som inte kan köpas av kunden (nedan kallade kampanjkuponger) kan endast lösas in i säljarens webbshop och endast under den angivna perioden.

10.2 Enskilda produkter kan uteslutas från kampanjen om en motsvarande begränsning följer av innehållet i kampanjkupongen.

10.3 Kampanjkuponger kan endast lösas in innan beställningsprocessen är avslutad. Det är inte möjligt att kvitta i efterhand.

10.4 Endast en rabattkupong kan lösas in per beställning.

10.5 Varornas värde måste vara minst lika stort som värdet på kampanjkupongen. Säljaren återbetalar inte eventuella återstående krediter.

10.6 Om värdet på kampanjkupongen inte räcker till för att täcka beställningen kan man välja en av de andra betalningsmetoder som säljaren erbjuder för att reglera skillnaden.

10.7 Kreditbeloppet på en kampanjkupong betalas inte ut kontant och ger inte heller ränta.

10.8 Kampanjkupongen återbetalas inte om kunden inom ramen för sin lagstadgade ångerrätt returnerar de varor som helt eller delvis betalats med kampanjkupongen.

10.9 Kampanjkupongen kan överlåtas. Säljaren kan göra en betalning med befriande verkan till respektive innehavare som löser in kampanjkupongen i säljarens webbshop. Detta gäller inte om säljaren har kännedom om eller grovt vårdslöst ignorerar att respektive innehavare är obehörig, rättsligt oförmögen eller saknar representativ befogenhet.

11) Tillämplig lag

Alla rättsliga förbindelser mellan parterna ska regleras av Förbundsrepubliken Tysklands lagstiftning, med undantag för lagstiftningen om internationell försäljning av lös egendom. När det gäller konsumenter ska detta lagval endast gälla i den mån det beviljade skyddet inte upphävs genom tvingande bestämmelser i lagen i den stat där konsumenten har sin vanliga vistelseort.

12) Behörighet

Om kunden är en köpman, en offentligrättslig juridisk person eller en offentligrättslig specialfond med säte i Förbundsrepubliken Tyskland, ska exklusiv jurisdiktion för alla tvister som uppstår i samband med detta avtal vara säljarens säte. Om kunden är bosatt utanför Förbundsrepubliken Tysklands territorium ska säljarens säte vara exklusivt behörig för alla tvister som uppstår i samband med detta avtal, om avtalet eller de krav som uppstår i samband med avtalet kan hänföras till kundens yrkesmässiga eller kommersiella verksamhet. I de ovannämnda fallen ska säljaren dock i alla fall ha rätt att anlita domstol på kundens verksamhetsställe.

13) Uppförandekod

14) Alternativ tvistlösning

14.1 EU-kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online på Internet via följande länk: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Plattformen fungerar som kontaktpunkt för utomrättslig lösning av tvister som uppstår i samband med köp- eller tjänsteavtal på nätet där en konsument är inblandad.

14.2 Säljaren är varken skyldig eller villig att delta i ett tvistlösningsförfarande inför en konsumentskiljenämnd.

Kategorier